КЗО "Навчально-виховне об'єднання №28", м.Дніпро

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Лист Директору
Ваше iм'я
Зворотнiй e-mail
Повiдомлення

Правила прийому до гімназії в 5-11 класи

ПОГОДЖЕНО

Начальник

управління освіти та науки

Дніпропетровської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КЗО НВО № 28

___________Н.М.Ломако

 

УХВАЛЕНО
на спільному засіданні
педагогічної ради і
ради навчального закладу
 

 

Правила

конкурсного приймання учнів
до гімназії

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ №28

«ГІМНАЗІЯ – ШКОЛА І СТУПЕНЯ –

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА–САДОК) –

ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Дніпропетровськ Загальні положення

1.1.         Ці Правила розроблено відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Інструкції про організацію та діяльність гімназії, затвердженої наказом Міністерства освіти України №217 від 20.07.1995р., Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня -2003 р. № 389, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за № 547/786 (далі — Інструкція) та Статуту КЗО НВО №28

1.2.         Приймання дітей до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.3.         У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4.         Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2.    Організація конкурсу

2.1.         Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через сайт навчального закладу.

2.2.         Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу та на шкільному сайті розміщується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3.         Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень - липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4.         Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності  вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів повинна відповідати чинному законодавству.

2.5.         Для проведення конкурсних випробувань в закладі створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора закладу і погоджується з Радою начального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.  Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія, до складу якої входять члени конкурсної комісії. Склад предметних комісій затверджується наказом керівника навчального закладу.

2.6.         До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заява батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора навчального закладу, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.  До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення. 

2.7.         Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо. 

3.    Проведення конкурсу

3.1.         Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-9 класів гімназії проводяться у письмовій формі, які включають виконання комплексних завдань для перевірки рівня знань учня з української мови та математики.

3.2.         Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10,11 профільних класів, проводяться в письмовій формі з української мови та навчальних предметів, що відповідають обраному профілю.

3.3.          Тексти диктантів, варіанти письмових завдань для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.4.         Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні. 

3.5.         Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.6.         Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що для шифрування першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

3.7.         Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.8.         Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9.         Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.10.          Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються  в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11.          Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.12.          Учні-випускники 4-х класів, учні 5-8-х і 10-х класів, нагороджені Похвальним листом,  учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою звільняються від конкурсних випробувань з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.13.          Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III - IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.14.               З категоріями учнів, зазначеними в пункті 3.13, допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.15.                Правом на першочерговий вступ

-         до 5 класу користуються учні, які закінчили початкову школу в КЗО НВО №28 та за результатами річного оцінювання мають достатній та високий рівень навчальних досягнень.

-                 до 10-х профільних класів користуються випускники 9-х класів гімназії, які за результатами річного оцінювання мають достатній та високий рівень навчальних досягнень з профільних предметів.

3.16.               Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти  інших пільгових категорій та діти, старші брати чи сестри яких вже навчаються в гімназії, приймаються за співбесідою. У разі, якщо вони отримали недостатню кількість балів на співбесіді, то беруть участь у конкурсному випробуванні на загальних умовах.

3.17.               Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.18.          Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4.    Порядок зарахування

4.1.   Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.   До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження , відповідний документ про освіту, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3.   Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія у складі: голова – директор навчального закладу, та члени комісії: заступник директора з НВР, керівники методичних об’єднань з предметів, які винесені на конкурсні випробування. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4.   У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним. 

4.5.   Діти, що  закінчили початкову школу КЗО НВО №28, та не пройшли конкурсу для зарахування до 5-го класу гімназії, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу. Учні, інших навчальних закладів, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, мають право продовжити навчання у іншому навчальному закладі.

4.6.   Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця можуть бути зараховані  учні наступні за рейтинговим списком, що не пройшли конкурсний відбір.

4.7.         Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

5.    Контроль за проведенням конкурсу

5.1.         Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

5.2.    Контроль   за   організацією   та   проведенням   конкурсу,   порядком зарахування   дітей   до   навчального   закладу   за   його  результатами здійснюється управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради

5.3. При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції та Правил конкурсного приймання учнів до  гімназії КЗО НВО №28, рішенням управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними.

5.4. У  випадку  визнання результатів конкурсу недійсними,  управління освіти та науки Дніпропетровської міської, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

                                                              

У К Р А Ї Н А

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

КЗО «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ   ОБ’ЄДНАННЯ  №  28»    м. Дніпропетровська

49050, м. Дніпропетровськ, вул. В. Дубиніна, 12   Тел/факс: 776-59-97  e-mail: [email protected]

 

 

НАКАЗ

Про порядок проведення конкурсних

випробувань та забезпечення організованого

прийому дітей до 5-11 класів гімназії

 

Відповідно до п. 3 ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції «Про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)» затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, Статуту КЗО НВО № 28, Правил конкурсного приймання учнів до гімназії,  з метою забезпечення належної організації та проведення конкурсного приймання дітей,

НАКАЗУЮ:

1.       Затвердити склад конкурсної та предметних комісій для проведення конкурсних випробувань в закладі (додатки 1,2).

2.       Визнати необхідною мінімальної кількістю балів з кожного предмета для зарахування до гімназії  - 7 балів.

3.       Заступнику директора з НВР Сосницькій В.А.:

3.1.         Забезпечити належну організацію та проведення конкурсного приймання дітей (учнів) до 5-11-х класів гімназії та чітке дотримання  Інструкції «Про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)».

3.2.         Провести за погодженням з батьками співбесіди для пільгової категорії учнів в 4 класах 25 травня, в 5-10 класах – 11 червня; конкурсні випробування учнів в 4-х класах 26 травня, в 5-10 класах –12 червня 2015р.

3.3.         Ознайомити до проведення конкурсу громаду м. Дніпропетровська із переліком питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

3.4.         Вчасно довести до відома батьків результати конкурсних випробувань.

3.5.         До 18.06.2015 р. подати аналіз проведення конкурсних випробовувань.

3.6.         До 20.06.2015 видати наказ про зарахування учнів до гімназії.

3.7.         У разі наявності вільних місць провести додаткове конкурсне приймання у серпні, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

4.       Керівникам методичних об’єднань Харьковець Т.В., Єлізаровій С.Г., Мовчанюк Л.Л.:

4.1.          до 25.04. 2015 забезпечити підготовку необхідної документації та розроблення діагностичних завдань (текстів диктантів, варіантів письмових завдань).

4.2.         Зміст завдань має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до навчання відповідно до Інструкції. Рекомендувати для проведення конкурсного відбору обрати завдання моніторіногових контрольних робіт 2013р, державної підсумкової атестації останніх років.

5.       Практичному психологу Пономаренко І.В. розробити діагностичні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання  та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології та соціальної роботи.

6.       Координацію дій щодо виконання даного наказу покладаю на заступника директора з НВР Сосницьку В.А.

7.       Контроль  за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор КЗО НВО №28                            Н.М. Ломако

 

 

 

                                                                   Додаток  1 до наказу 

          

СКЛАД

конкурсної комісії

 

Голова комісії – Ломако Н.М.– директор КЗО НВО №28

Заступник голови комісії – Сосницька В.А. - заступник директора з НВР

Члени комісії:

Федосеєнко О.В. – керівник МО класних керівників 1-4 класів

Харьковець Т.В. – керівник МО вчителів української мови та літератури

Єлізарова С.Г. – керівник МО вчителів математики, фізики, інформатики

Мовчанюк Л.Л. – керівник МО вчителів історії та правознавства

Пономаренко І.В. – практичний психолог

 

 

Додаток  2 до наказу 

 

СКЛАД

предметних комісій

 

З української мови та літератури:

Харьковець Т.В. (4-10 класи)

Нікітіна О.О. (4-10 класи)

Антропова О.О. (4-10 класи)

Дубровіна Н.І. (4 класи)

Стиценко В.М. (4 класи)

 

З математики:

Єлізарова С.Г. (4-10 класи)

Пермінова Т.І. (4-10 класи)

Самойленко О.О. (4-10 класи)

Перова Н.В. (4 класи)

 

З історії:

Мовчанюк Л.Л. (10-11 класи)

Деревягіна Н.С. (10-11 класи)

Караваєва К.С. (10-11 класи)