КЗО "Навчально-виховне об'єднання №28", м.Дніпро

 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Лист Директору
Ваше iм'я
Зворотнiй e-mail
Повiдомлення

Статут КЗО НВО № 28

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ №28

«ГІМНАЗІЯ – ШКОЛА І СТУПЕНЯ –

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА–САДОК) –

ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

Прийнято Радою

КЗО «Навчально-виховне об’єднання №28»

Протокол  від 17.11.2016 №  2

 

 

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту комунального закладу освіти «Навчально-виховне об’єднання  № 28»,  зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, розпорядження від 28.05.1996 р. № 656-р, перереєстрованого з урахуванням змін від 09.01.2007р, номер запису 12241050001033748, від 19.01.2012, номер запису 12241050005033748, від 07.07.2015, номер запису 12241050009033748, від 14.06.2016, реєстраційний номер справи 1_224_033748_38, ідентифікаційний код 21901813.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.             КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ №28 «ГІМНАЗІЯ – ШКОЛА І СТУПЕНЯ  - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) – ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  –  загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів (І ступінь – початкова школа;  ІІ-ІІІ ступінь – гімназія (основна та повна школа) з дошкільним навчальним закладом (ясла-садок), центром позашкільної роботи, зареєстрований виконкомом Дніпровської міської Ради народних депутатів, розпорядження від 28 травня 1996 р. № 656-р, перереєстрований з урахуванням змін  14.06.2016, реєстраційний номер справи 1_224_033748_38, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2.             Скорочена назва: КЗО НВО №28.

1.3.             Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ №28 «ГІМНАЗІЯ – ШКОЛА І СТУПЕНЯ  - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) –ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, 12, телефон-факс 776-59-97. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ №28 «ГІМНАЗІЯ – ШКОЛА І СТУПЕНЯ  - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) – ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4.             Власником навчального закладу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Заклад освіти  здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

1.5.             Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох до шести (семи) років. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту  дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти.

1.6.             Школа І ступеня забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту початкової освіти.

Школа першого ступеню навчання створена з метою надання кожному учневі освіти відповідно до ступеня навчання, потенціалу кожної дитини, її  здібностей та інтересів й забезпечення можливості продовження навчання в класах гімназії.

1.7.             Гімназія – багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів. У гімназії забезпечується науково-теоретична, гуманітарна, загальнокультурна підготовка обдарованих і здібних дітей на основі поглибленого вивчення окремих предметів відповідно до напрямів діяльності гімназії. У гімназії навчально-виховний процес поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною роботою, характеризується використанням поряд з традиційними формами і методами навчання і виховання інноваційних педагогічних технологій. Спираючись на завдання освіти, напрямки роботи гімназії   пов’язані зі створенням умов для розвитку дитини, які сприяють більш повній реалізації її особистого інтелектуального потенціалу, створення соціально-психологічних умов для успішного навчання і психологічного розвитку дитини в ситуаціях шкільної  взаємодії.

1.8.             За гімназією територія обслуговування дітей та підлітків шкільного віку не закріплюється.

1.9.             Центр  позашкільної  роботи  здійснює  навчання і виховання учнів у позаурочний час; проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.

1.10.        Навчальний заклад функціонує в режимі повного дня.

1.11.        Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

1.12.        Головними завданнями навчального закладу є:

-       забезпечення реалізації права громадян на дошкільну, повну загальну та позашкільну освіту, виховання громадянина України;

-       задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку в межах дошкільного навчального закладу в структурі навчально-виховного об’єднання;

-       виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-       формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особисто підготовленої до професійного самовизначення;

-       виховання в учнів, вихованців поваги до Конституції України, дер­жавних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини й громадянина;

-       розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-       надання найбільш здібним та обдарованим учням оптимальних можливостей для отримання широкої освіти, реалізації індивідуальних творчих запитів вихованців, самостійного вибору предметів різних циклів для їх поглибленого вивчення;

-       здійснення підготовки до вступу у вищі навчальні заклади;

-       реалізація права учнів, вихованців на вільне формування політичних світоглядних переконань;

-       виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів, вихованців;

-       створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

-       забезпечення через систему занять у ЦПР поглибленого оволодіння різними видами мистецтв;

-       створення умов діяльності навчального закладу, за якими здійснюється самовизначення та самореалізація особистості в мистецтві через активну художньо-творчу діяльність;

-       створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організації дозвілля, відпочинку;

-       організація системи навчання, виховання учнів, вихованців у позаурочний та позашкільний час;

-       організація зайнятості учнів, вихованців у позанавчальний час корисною творчою працею;

-       удосконалення системи управління навчально-виховною діяльністю, виховання творчого потенціалу вчителя.

1.13.        Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України; законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"; «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 28 від 22.01.2014; Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 28 від 22.01.2014; Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 433; власним Статутом.

Навчальний заклад є експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ЩБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900); обласного рівня за інноваційним проектом «Медіаосвіта» (наказ департаменту освіти і науки  Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 760/0/212-15 від 17.11.2015).

1.14.        Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.15.        У навчальному закладі визначена російська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради від 01.11.2016р. № 251). Профілі навчання відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення за напрямками: філологічний, історичний, соціально-гуманітарний, фізико-математичний, природничий.

1.16.        Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-     безпечні умови освітньої діяльності (дошкільної, загальної, позашкільної);

-     дотримання державних стандартів освіти;

-        дотримання договірних  зобов'язань з  іншими  суб'єктами  освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними  угодами;

-       дотримання фінансової дисципліни.

1.17.        Навчальний заклад має право:

-       проходити в установленому порядку державну атестацію;

-       визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

-       визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-       в установленому порядку розробляти й упроваджувати експериме­нтальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-       спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експеримента­льну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-       використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-       отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-       залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надхо­дження у порядку визначеному законодавством України;

-       розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, культурних підрозділів;

-       організовувати та проводити господарсько-розрахункову діяльність  відповідно до чинного законодавства.

1.18.   У навчальному закладі створюються та функціонують методичні комісії

-       вчителів української мови та літератури;

-       вчителів російської мови та літератури;

-       вчителів математики, фізики, інформатики;

-       вчителів англійської, німецької, французької та інших мов;

-       вчителів біології, хімії, географії, астрономії;

-       вчителів економіки, історії та правознавства;

-       вчителів фізичної культури  та основи безпеки життєдіяльності;

-       вчителів музики, хореографії, образотворчого мистецтва, трудового                навчання;

-       вчителів початкових класів;  

-       вихователів груп подовженого дня;

          та постійно працюють

-       творчі групи вчителів;

-       майстер-класи;

-       психолого-педагогічна служба;

-       медична служба.

 Навчальний заклад функціонує як:

-   школа-кафедра розвитку особистості Дніпропетровського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

-   опорна школа  інноваційної  педагогіки  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

1.19.      Медичне обслуговування учнів, вихованців та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюється поліклінічними відділеннями міської дитячої лікарні № 5, міської лікарні № 10.

1.20.     Харчування  забезпечується самостійно на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування. Організація харчування учнів здійснюється відповідно до Угоди, згідно з чинним законодавством.  Організація харчування вихованців дошкільного відділення здійснюється навчальним закладом самостійно. Контроль за організацією та якістю харчування покладається на медичних працівників та керівника навчального закладу.

1.21.      Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.      Навчальний заклад планує свою роботу відповідно до перспективного, річного, щотижневого плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2.      Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий
навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією розділів: варіативна частина, позашкільна робота, додатковий компонент освіти, додаткові предмети та курси для групових та індивідуальних занять із визначенням профілю навчання.

           Робочий навчальний план погоджується радою навчального закладу, затвер­джується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, погоджується департаментом  освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Міністерством освіти і науки України. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3.      Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також  науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів на кожному ступені навчання.

2.4.      Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5.      Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється за наказом директора протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

2.6.      Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Власник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми в дошкільному навчальному закладі.

2.7.      За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може                здійснюватись:

-                      за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

-                      на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

-                      у разі несплати коштів за харчування дитини без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.8.       З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей у дошкільному навчальному закладі може бути організований освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

2.9. Зарахування  учнів  до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для  неповнолітніх  -  заяви  батьків  або осіб,  які їх замінюють),   свідоцтва  про  народження  (копії),  медичної  довідки встановленого зразка,  документа про наявний рівень  освіти  (крім дітей, які вступають до першого класу).

           У разі  потреби  учень   може  перейти  протягом будь-якого  року   навчання   до   іншого   навчального   закладу. Переведення  учнів  до  іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством  освіти і науки України зразка.

2.10.      До 5 гімназійного класу зараховуються учні, які закінчили 4 клас загальноосвітньої школи І ступеня і пройшли конкурсний відбір.

Умови конкурсного відбору розробляються адміністрацією навчального закладу  відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) з урахуванням спеціалізації (профілю), виносяться на обговорення педагогічної ради і ради закладу та після схвалення ними затверджуються директором навчального закладу за погодженням із управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

2.11.      Конкурсні випробовування проводяться лише по закінченню навчального року, але не пізніше 30 червня. При наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне випробування. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.12.      Для всіх учнів обов’язковим є випробовування з української мови (диктант), математики (письмово),  профільного предмету та співбесіда з практичним психологом, який визначає загальний рівень розвитку дитини та здатності її до вивчення профілюючих предметів.

2.13.      Для проведення конкурсних випробовувань у навчальному закладі створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням із радою навчального закладу.

2.14.      Для проведення конкурсних випробувань із загальноосвітніх дисциплін, у навчальному закладі створюється предметна комісія з кожної дисципліни, склад якої затверджується наказом директора.

2.15.      Зарахування учнів до 5 гімназійного класу проводиться протягом 5 днів після  закінчення конкурсу наказом директора.

2.16.       Конкурсне випробування для учнів, які вступають з інших навчальних закладів до  інших класів гімназії, проводиться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

2.17.  Переведення учнів    закладу  до  наступного класу здійснюється у порядку,  встановленому МОН.2.18.  У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до закладу  заяву  із  зазначенням  причини вибуття. 2.19.  У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу. 2.20.  Учні  гімназії,  які  мають  за підсумками  річного  оцінювання  початковий  рівень  досягнень   у навчанні  хоча  б  з  одного  профільного  предмета,  за  рішенням педагогічної  ради  та  відповідно  до  наказу  керівника   можуть відраховуватися. 2.21.  За рішенням педагогічної ради гімназії, погодженим  з місцевими органами управління освітою,  як виключний засіб  педагогічного  впливу  за  неодноразові  порушення  статуту допускається   відрахування   учнів   із    гімназії  та переведення їх до закладу за місцем проживання. 2.22.   Про можливе  відрахування  батьки  учня  (особи,  які  їх замінюють)  повинні  бути  поінформовані  не  пізніше  ніж за один місяць  у  письмовій  формі.  У  двотижневий  строк  до  можливого відрахування  письмово  повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.2.23.  Батьки або  особи,  які  їх замінюють,  мають право оскаржити рішення педагогічної  ради  закладу  щодо  відрахування  дитини  з гімназії  до  місцевого  органу  управління освітою.2.24.   Рішення про відрахування із закладу  дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених  батьківського піклування,  приймається  лише  за   згодою   органів   опіки   та піклування.  За  сприяння  відповідного  органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу. 2.25.   Прийом до Центру позашкільної роботи може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом. 2.26.  У школі І ступеня та гімназії (5-9 класи)  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи подовженого дня. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).2.27.  У школі І ступеня та гімназії (5-9 класи)  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися класи з інклюзивної формою навчання. Зарахування у класи з інклюзивної формою навчання і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) та рішення ПМПК.2.28.   Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів вста­новлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується:

-       у дошкільному закладі – 31 липня наступного року;

-       у школі І ступеня  – 25 травня наступного року;

-       у 5-11-х класах та центрі позашкільної роботи – 31 травня, але не пізніше 1 липня наступного року.

З 1 червня до 31 липня  у навчальному закладі проводиться оздоровлення дітей та підлітків у пришкільному оздоровчому таборі.

У центрі позашкільної роботи комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання центру позашкільної роботи.

Навчальний рік поділяється на два семестри: перший з 01 вересня до 27 грудня, другий з 10 січня до 31 травня (орієнтовно).

У канікулярні, вихідні та святкові дні центр позашкільної роботи може працювати за окремим планом, затвердженим керівником навчального закладу.

2.29. Відволікання учнів, вихованців, слухачів від навчальних занять на інші види            діяльності забо­роняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.30.   За погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу щорічно радою навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.31.  Тривалість уроків і занять у навчальному закладі становить:

-                  у дошкільних групах - 30 хвилин,

-                  у перших класах - 35 хвилин,

-                  у других – четвертих  класах – 40 хвилин,

-                  у п'ятих – одинадцятих – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається   за   погодженням   із   управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.32. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується педагогічної радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.33.      Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.34.      Навчально-виховний процес у центрі позашкільної роботи здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на природі, а також з використанням інших форм.

2.35.      У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, вихованців.

У дошкільних групах та перших класах дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому – одинадцятому класах за встановленим порядком.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відобра­жаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.36. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до  відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.37. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  «Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. №762 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за №924/27369.

2.38.    Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України 30.12.2014  № 1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 157/26602.

2.39.    Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

-                  після закінчення початкової школи – табель успішності;

-                  після закінчення основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

-                   після закінчення навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту;

-                  після закінчення Центру позашкільної роботи – свідоцтво про закінчення спеціальних навчальних курсів.

2.40. За успіхи у навчанні для учнів, вихованців, слухачів встановлюються (в межах коштів, передбачених на ці цілі) такі форми морального і матеріального заохочення: грошова винагорода, встановлення стипендій, цінних подарунків, заохочення різноманітними поїздками, подорожами тощо.

Ш. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.    Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

-       учні;

-       вихованці;

-       слухачі;

-       керівники;

-       педагогічні працівники;

-       психологи, соціальні педагоги;

-       бібліотекарі;

-       інші спеціалісти;

-       батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.          Права і обов'язки учнів, вихованців, слухачів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.          Учні, вихованці, слухачі мають право на:

-                  безпечні нешкідливі умови утримання, виховання, навчання та праці;

-                  користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною базою навчального закладу;

-                  участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-                  вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-                  доступ до інформації з усіх галузей знань;

-                  участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-                  участь в обговоренні і власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів, вихованців;

-                  участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

-                  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-                  самостійний, вільний вибір виду творчої діяльності з метою реалізації особистості в науці, мистецтві, спорті, трудовій діяльності тощо.

3.4.    Учні, вихованці, слухачі  зобов'язані:

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-  брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом навчального закладу;

-  відвідувати уроки та заняття ЦПР;

-  дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-  бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-  дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-  дотримуватись  правил  особистої  гігієни,  дбати  про  зміцнення  свого  здоров'я;

-  щоденно носити шкільну форму.

3.5.    Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з
високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,
належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну
діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний
та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6.    Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України "Про загальну середню освіту", „Про дошкільну освіту", „Про позашкільну освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7.    Педагогічні працівники мають право на:

-                  захист професійної честі, гідності;

-                  самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів, вихованців, слухачів;

-                  участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-                  проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-                  виявлення педагогічної ініціативи;

-                  позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, пе­дагогічного звання;

-                  участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-                  підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-                  отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

-                  на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

-                  на всі види літнього відпочинку, організованого навчальним закладом.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.    Педагогічні працівники зобов'язані:

-                  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

-                  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збе­реженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового образу життя;

-                  сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-                  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-                  виховувати в учнів, вихованців, слухачів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-                  готувати учнів, вихованців, слухачів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-                  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-                  захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-                  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

-                  діяти згідно з Статутом навчального закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору, посадові обов’язки;

-                  виконувати накази й розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-                  брати участь у роботі педагогічної ради;

-                  працювати творчо, брати участь в інноваційних програмах і проектах навчального закладу.

3.9.    У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних
працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
України.

3.10.      Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11.    Батьки та особи, які їх замінюють, мають право;

-                  обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів гро­мадського самоврядування;

-                  звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-                  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

-                  на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12.   Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

-                  забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-                  сприяти здобуттю дітьми дошкільної, повної загальної та позашкільної освіти в межах навчально-виховного об'єднання, брати особисту участь у виконанні освітніх і оздоровчих програм навчального закладу, удосконаленні його матеріально-технічної бази, що закріплюється договірними              обов'язками;

-                  постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку природних здібностей;

-                  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе становлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-                  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

-                  обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування у навчальному закладі;

-                  керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами й гуртками, секціями;

-                  сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

-                  проводити консультації для педагогічних працівників;

-                  брати участь в організації навчально-виховного процесу, оздоровчої діяльності навчального закладу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися Статуту навчального закладу;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

-                  захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства;

-  пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської  міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2.  Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є
загальні збори ( конференція) учасників навчально-виховного процесу, що скликаються не
менше одного разу на рік. Делегати зборів з правом
вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-       працівників навчального закладу – збори трудового колективу;

-       учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

-       батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

           Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: одна третина працівників навчального закладу, одна третина учнів, одна третина батьків і представників громадськості. Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловлюються не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, власник.

Загальні збори:

-                      обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-                      заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

-                      затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

-                      приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3.    У період між загальними зборами діє Рада навчального закладу.

   4.3.1.      Метою діяльності Ради є:

-                  сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-                  об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу і його матеріально-технічної бази;

-                  формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

-                  розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

-                  підвищення  ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

   4.3.2.      Основними завданнями Ради є:

-                  підвищення  ефективності  навчально-виховного  процесу  у  взаємодії  з  сім'єю, громадськістю, державними та громадськими інституціями;

-                  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-                   формування навичок здорового способу життя;

-                   створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

-                   сприяння духовному, фізичному розвитку учнів і вихованців та набуття ними соціального досвіду;

-                   підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-                   сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-                   підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-                   ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

-                   стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, вихованців,  слухачів сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-                   налагодження партнерських зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

4.3.3. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, вихованців, слухачів ІІ-Ш ступенів навчання, батьків і гро­мадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу.

 Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин  приймається виключно загальними зборами навчального закладу. На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

-               пріоритету  прав  людини,   гармонійного  поєднання   інтересів  особи, суспільства, держави;

-              дотримання вимог законодавства України,

-              колегіальності ухвалення рішень,

-              добровільності і рівноправності членства,

-              гласності.

Рада діє за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами Ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

Рішення  Ради,  що  не  суперечить  законодавству  України  та  Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, вихованців, слухачів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням Ради,
створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу
комісії входять представники органів громадського самоврядування,
адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює Раду навчального закладу голова, який обирається із складу Ради.
Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається Радою.

Члени Ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

-    організовує виконання рішень загальних зборів;

-    вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин; спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи на­вчального закладу та здійснює контроль за його виконанням; разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

-    затверджує режим роботи навчального закладу;

-    сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-    приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

-    разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів і вихованців, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;

-    погоджує робочий навчальний план за кожний навчальний рік;

-    заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-    бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

-    вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями, вихованцями, слухачами;

-    виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-    вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального  й  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-     ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-     сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає
громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві
гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до
проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями і
вихованцями;

-    розподіляє й контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням, вихованцям, слухачам;

-    розглядає питання родинного виховання;

-    бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у  несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків;

-    сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-    розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

-   організовує громадський  контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів, вихованців, слухачів;

-   розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

-   вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-   може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

4.4.         При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5.          Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

  4.5.1.        Основними завданнями піклувальної ради є:

-                   сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

-                   співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

-                   зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-виховної бази навчального закладу;

-                   організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

-                  вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання; запобігання дитячій бездоглядності;

-                   сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

-                   стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-                   всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2.   Піклувальна рада формується у складі представників місцевих органів
виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій,
навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний

процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-                   пріоритету прав людини, гармонійного поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;

-                   дотримання вимог законодавства України;

-                   самоврядування;

-                   колегіальності ухвалення рішень;

-                   добровільності й рівноправності членства, гласності.

   Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

    Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

     Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спільні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-              скликає й координує роботу піклувальної ради;

-              готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-              визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-                    представляє  піклувальну раду  в  установах,  підприємствах  та  організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

-                   вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної,  корекційно-виховної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-                   залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

-                   вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної й  навчально-методичної бази навчального закладу;

-                   стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів, ви­хованців, слухачів;

-                   брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-                   створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

-                   

4.6. Директор навчального закладу:

-                    здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональ­ний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників; організовує навчально-виховний процес;

-                    забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-                    відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-                  створює необхідні умови для участі учнів, вихованців, слухачів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-                    забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-                    підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-                    забезпечує права учнів, вихованців, слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-                    призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами,  майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-                   контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів, вихованців, слухачів;

-                   здійснює  контроль за  проходженням  працівниками  у  встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-                   розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і штатами; видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-   за погодженням  із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

-                    створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм та методів навчання та виховання;

-                    несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами виконавчої влади тощо;

4.7.    Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі
законодавства директором навчального закладу і затверджується
Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8.         У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9.          Педагогічна рада розглядає питання:

-                    удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

-                    переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-                    підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-                    морального та матеріального заохочення учнів, вихованців, слухачів та працівників навчального закладу.

4.10.  Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11.  У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства   України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.      Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2.      Майно навчального закладу використовується на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3.      Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за до­тримання вимог та норм їх охорони.

5.4.      Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами,   відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп'ютерних кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.6.  Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

5.7.  Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюються за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

5.8.  Навчальний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.  Фінансова-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та здійснюється на основі його кошторису.

6.2.    Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

-     майно власника;

-     кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти та для утримання вихованців у дошкільному та позашкільному навчальних закладах; кошти фізичних та юридичних осіб;

-     кошти, отримані за надання платних освітніх послуг згідно з чинним законодавством;

-     доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-    благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

-    інші джерела, не заборонені законодавством.

6.3.   У навчальному закладі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів, вихованців, слухачів за рахунок коштів власника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених від інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на реєстраційному рахунку навчального закладу в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу. Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством. Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

6.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу, заохочувати учнів, працівників школи грошовими винагородами за високі досягнення та творчі здобутки.

6.5.   Навчальний заклад є неприбутковою установою.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

6.6. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

6.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням власника бухгалтерський  облік навчального закладу здійснюється самостійно.

6.8. Право першого підпису платіжних та інших розрахункових документів  надається керівникові закладу – директору КЗО НВО № 28. Право другого підпису платіжних та інших розрахункових документів  надається – головному бухгалтеру КЗО НВО № 28.

6.9. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу ведеться відповідно до законодавства.

6.10. У закладі можуть створюватися комісії громадського контролю з фінансово-господарчої діяльності та харчування.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

7.3. Участь навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1.    Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.      

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

 

IX. ПРИПИНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Припинення діяльності навчального закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації за рішенням суду.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2.      Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

9.3.      У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.