КЗО "Навчально-виховне об'єднання №28", м.Дніпро

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Лист Директору
Ваше iм'я
Зворотнiй e-mail
Повiдомлення

Положення про ЦПР

 

 


Положення

про центр позашкільної роботи

КЗО  НВО №28

 

Загальна частина

 

                     1.Центр позашкільної роботи КЗО  НВО №28 (далі НВО №28) – багатопрофільний позашкільний навчальний заклад, що входить до складу навчально - виховного об`єднання № 28  , передбачає,  залучення вихованців до активної творчої діяльності, оволодіння практичними       уміннями та навичками у різних видах мистецтва, науки та культури, організацію культурного дозвілля.

                    2. Центр позашкільної роботи НВО №28 здійснює навчання і виховання учнів в режимі повного навчального дня та в позанавчальний час.  Всі учні НВО № 28 зараховуються в центр позашкільної роботи  згідно інтересів, здібностей, соціального замовлення батьків та стану здоров`я.

                    3. Центр позашкільної роботи НВО №28 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням і своїм статутом.

                   4. Мова навчання і виховання у позашкільному навчальному закладі визначається Конституцією України  та   відповідним    законом України.

 

Організаційно-правові

засади діяльності позашкільного навчального закладу

 

                        1. Центр позашкільної роботи НВО №28, як  структурний підрозділ НВО №28 діє на підставі Статуту, затвердженого     засновником. У Статуті зазначається повна назва закладу,  його адреса, засновник , підпорядкованість, мета і основні завдання діяльності, характеристика методичної та масової роботи, навчально-виховного процесу, визначаються права, обов'язки та відповідальність учасників цього процесу, а також порядок управління закладом та організації його фінансово-господарської  діяльності, використання майна, внесення змін і доповнень до статуту тощо.

                   2. Центр позашкільної роботи НВО №28  проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну,    організаційно-масову навчально-тренувальну та спортивну роботу.

        3.  Центр позашкільної роботи НВО №28 працює за річним планом роботи,

погодженим із директором НВО № 28

                  4. Навчально-виховний процес у Центрі позашкільної роботи НВО №28 здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і   програмами затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

       5.  Навчальні  програми  в ЦПР НВО №28 -  однопрофільні, комплексні  і

такі,  що передбачають    індивідуальні  навчання учнів та навчання у групах або об'єднаннях. Навчання проводиться від одного місяця до кількох років.

                  6. Експериментальні   навчальні   плани  складаються   в ЦПР НВО №28 з урахуванням   типових  навчальних планів. 

                  7. Індивідуальне навчання у ЦПР НВО №28  проводиться відповідно до порядку,   затвердженого МОН.

                  8. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, студій становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів    і  слухачів.

        Гурток - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

(пункт 13 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. N 769)

Група - це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об'єднання одного профілю.

 

(пункт 13 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою Кабінету Міністрі? України від 27.08.2010 р. N 769)

 

Секція - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.

(пункт 13 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. N 769)

Студія - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів з різних видів або жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального. хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого. декоративно-ужиткового, кіно-, відео- фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського.

(пункт 13 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. N 769,у зв'язку з цим абзаци другий - третій вважати відповідно абзацами шостим - сьомим)

    Порядок наповнюваності груп у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається типовими навчальними планами, затвердженими МКТ.

(абзац шостий пункту 13 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. N 769)

Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань установлюється зав. ЦПР та директором НВО №28 залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більш як 25 вихованців, учнів і слухачів.

9.   Прийом до Центру позашкільної роботи НВО №28  може здійснюватися протягом навчального року (в міру   закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або    осіб,які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються  ЦПР.

                                                  Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об'єднань, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених навчальних закладах.

До Центру позашкільної роботи НВО № 28 зараховуються вихованці, учні і слухачі, як правило, віком від 5 до 18 років.

На окремі напрямки позашкільної роботи можуть бути зараховані учні і слухачі іншого віку.

10. .Навчально-виховний процес у Центрі позашкільної роботи НВО № 28  здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку,   психофізичних особливостей, стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота,урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання,    навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі, а також з використанням інших   форм.

              11. Навчальний рік у Центрі позашкільної роботи НВО № 28 закладі починається 1 вересня.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання ЦПР.

Тривалість навчального року в різних типах позашкільних навчальних закладів установлюється МОН.

У канікулярні, вихідні та святкові дні Центр позашкільної роботи НВО №28 може працювати за окремим планом затвердженим керівником цього закладу.

Центр позашкільної роботи НВО №28 створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

12. Тривалість одного заняття (уроку) в ЦПР НВО №28  визначається навчальними планами
програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і  становить
для вихованців, учнів і слухачів:

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;І

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

старшого віку - 45 хвилин.

                Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи ЦПР НВО № 28

13. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу класифікуються за трьома рівнями:

початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання,   практичні  уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

14. ЦПР НВО №28  може організовувати   проведення   на   своїй   навчально-виховній   базі   виробничої та   педагогічної   практики  учнів  і     студентів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, учнів і слухачів, підтримки їх професійних навичок ЦПР НВО № 28 за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт).

15. Центр позашкільної роботи НВО № 28  може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів,  підприємств організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, музеїв, театрів, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

16.                                  Центр позашкільної роботи НВО № 28 проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм ,змісту, форм  і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань.

У Центрі позашкільної роботи НВО № 28   функціонують методичні об'єднання, відділи,  що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

Відділи та методичні об'єднання створюються у центрі позашкільної роботи НВО №28 для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами. Відділи в центрі позашкільної роботи НВО №28 створюються за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.

Центр позашкільної роботи НВО №28  може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічним працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, тренінгів і за іншими організаційними формами.

Згідно з рішенням засновника (власника) на підставі відповідних угод центр позашкільної роботи НВО № 28 може надавав інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

17.                                  Центр позашкільної роботи НВО № 28 з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і   слухачі]проводить   організаційно-масову   роботу   у   формі    конференції,    концерту,    змагання,    походу,   екскурсії,      експедиції. навчально-тренувального збору та в інших формах, передбачених статутом НВО № 28.

18. Випускникам центру позашкільної роботи НВО № 28,  які   в установленому  порядку  склали  кваліфікаційні   іспити видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому МОН.

 

Учасники навчально-виховного процесу

 

19.           Учасниками навчально-виховного процесу в центрі позашкільної роботи НВО № 28 є:

вихованці, учні і слухачі;

директор НВО № 28, завідуючий центром позашкільної роботи НВО № 28 ;

педагогічні. працівники, психологи, соціальні  педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до    навчально-виховного процесу;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

20.           Вихованці, учні і слухачі центру позашкільної роботи НВО №28 мають гарантоване державою право  на:
здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
добровільний вибір гуртка, студії, художнього колективу та виду діяльності;

навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях в центрі позашкільної роботи НВО № 28 та інших позашкільних закладах;

 безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно

спортивною, корекційно - відновною та оздоровчою базою НВО № 28;

участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних     змаганнях виставках, конкурсах та інших масових заходах;

представлення в органах громадського самоврядування центру позашкільної роботи НВО №28 ;вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших   працівники які порушують їх права, принижують честь і гідність.

21.           Вихованці, учні і слухачі центру позашкільної роботи НВО № 28 зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватися морально-етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку НВО № 28

22.             Педагогічні працівники, а також тренери - викладачі центру позашкільної роботи НВО № 28 мають право на:внесення керівництву НВО № 28  та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшенні навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву центру позашкільної роботи та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;

вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування НВО № 28 в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

вибір педагогічне обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;

захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

 участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

23. Педагогічні працівники, а також тренери - викладачі центру позашкільної роботи НВО № 28  зобов'язані:

виконувати навчальні плани та програми;

надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно де індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;

сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до ї: задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;

визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби ї: реалізації;

здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку , вимог інших документів, ще регламентують організацію навчально-виховного процесу;

дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

берегти здоров'я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбані народу України;

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

дотримуватися вимог статуту НВО № 28, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

брати участь у роботі педагогічної ради.;

виконувати накази І розпорядження керівника центру позашкільної роботи НВО № 28, органів державного управління, до  сфери управління яких належить заклад.

24.       Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань центру позашкільної роботи НВО № 28 працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником.

25.     Обсяг педагогічного навантаження у центрі позашкільної роботи НВО № 28 визначається керівником закладу згідно із законодавством  і затверджується директором НВО № 28 та відповідним    органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить цей заклад.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин з окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів,слухачів центру позашкільної роботи НВО № 28 протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника, а також: тренера-викладача з додержанням законодавства про працю.

                 26.Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім    випадків , передбачених законодавством.

                 27.Педагогічні працівники центру позашкільної роботи НВО№ 28 підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять    років , відповідно до порядку, встановленого МОН.

 28. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування НВО № 28;

звертатися до органів управління освітою, керівника центру позашкільної роботи НВО № 28  та органів   громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності центру позашкільної роботи НВО № 28;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненню матеріально-технічної бази центру позашкільної роботи НВО № 28;

захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування НВО № 28 та у відповідних державних, судових органах.

 

Управління позашкільним навчальним закладом

 

29.                Керівництво центром позашкільної роботи НВО № 28здійснює завідуючий центром позашкільної роботи, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку  та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН.

              30.Керівник, педагогічні та інші працівники центру позашкільної роботи НВО № 28   призначаються
на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.

              31.Керівник центру позашкільної роботи НВО№ 28:

здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів слухачів;

створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчального закладу;

організовує виконання кошторису ;

узгоджує установлення надбавок, доплат, премій та надання матеріальної  допомоги працівникам центру позашкільної роботи НВО № 28   відповідно до законодавства;

представляє центр позашкільної роботи в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед директором НВО № 28 та засновником за результати діяльності закладу;

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;І

застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників центру позашкільної роботи НВО № 28; затверджує посадові обов'язки працівників зазначеного закладу.

              32.Керівник центру позашкільної роботи НВО № 28 є членом педагогічної ради  НВО № 28, представляє на засіданнях педагогічної ради інтереси центру:

розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методично роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності центру позашкільної роботи, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань;

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

            33.Органом громадського самоврядування центру позашкільної роботи НВО № 28  є загальні збори (конференція)   колективу цього закладу..

 

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база позашкільного навчального   закладу

 

34.                                  Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу провадиться відповідно до законодавства та  статуту НВО № 28.

35.  Фінансування  центру позашкільної роботи НВО № 28  здійснюється  за рахунок    коштів

відповідних бюджетів НВО № 28.

36.    Додатковими джерелами формування коштів центру позашкільної роботи НВО № 28 можуть бути :

кошти, отримані ,за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та    ;

порядку, встановленому МОН, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки;

кошти гуманітарної допомоги;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

кредити банків;

інші надходження.

Кошти,  отримані центром позашкільної роботи НВО № 28  з додаткових джерел  фінансування,  використовуються   для провадження діяльності, передбаченої  статутом. НВО № 28.

37. Позашкільний навчальний заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
за узгодженням із адміністрацією НВО № 28 розпоряджатися "коштами господарської та іншої діяльності відповідно до  статуту НВО № 28;
за узгодженням із адміністрацією НВО № 28  розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;

володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту НВО № 28;

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту НВО № 28

             Для проведення навчально-виховної , навчально-тренувальної та спортивної роботи центру позашкільної роботи НВО № 28 надаються в користування навчальні приміщення безоплатно..

             38. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у центрі позашкільної роботи НВО № 28 здійснюється   у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

Діяльність позашкільного навчального закладу у рамках міжнародного співробітництва

39. Центр позашкільної роботи НВО № 28 за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази,   власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,    проектів, брати участь у міжнародних заходах.

Центр позашкільної роботи НВО № 28 за узгодженням із адміністрацією НВО № 28 має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

Державний контроль за діяльністю позашкільного навчального закладу

            40. Державний контроль за діяльністю центру позашкільної роботи НВО № 28 здійснює безпосередньо директор НВО № 28, а також органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.

           41.Основною формою державного контролю за діяльністю центру позашкільної роботи НВО № 28 є  державна     атестація НВО № 28, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому МОН.